Хэрэгтэй мэдээлэл

Финтек болон зайнаас харилцагчийг таних үйл ажиллагаанд тулгарч буй асуудалд:

Хураангуй: Энэ бичвэрийн гол зорилго нь дэлхийд цаг тутамд түгэн дэлгэрч буй финтек төрлийн үйлчилгээ, өдөр ирэх тусам өсөн нэмэгдэж буй комплаенсийн шаардлага хоёрын огтлолцолын үндсэн асуудлуудын нэг болох зайнаас цахим байдлаар харилцагчийг таних үйл ажиллагааг Монгол улсад хийхэд тулгарч буй асуудал, түүнийг шийдсэн олон улсын туршлагыг судлах юм. Энэ судалгааны үр дүнд Монгол улсын Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд зайнаас буюу цахим байдлаар харилцагчийг таних үйл ажиллагааг зохицуулсан зохицуулалт хангалтгүй байгаа тухай, олон улсад энэ асуудлыг хэрхэн шийдсэнийг тодорхой хэдэн улсуудын жишээн дээр авч үзэж, зарим…

Read More