Үйлчилгээний ерөнхий нөхцөл

Бид танд дараах үйлчилгээг санал болгож байна.

  1. Төсөл бичих үйлчилгээ – 200  сая төгрөг хүртэл дүнтэй санхүүжилт олох төслийг үнийн дүнгийн 1%, түүнээс дээш дүнтэй тохиолдолд 200 саяас давсан дүнгийн 0.5%.
  2. Нэмэлт санхүүжилт олох зөвлөх үйлчилгээ /Зээл, гадны төсөл хөтөлбөр гэх мэт/ – Тухайн үйлчилгээний  төлбөр нөхцөл байдлаас хамаараад харилцан адилгүй тул тохиролцоно.
  3. Төсөл, судалгаа файлаар зарах үйлчилгээ – Тун удахгүй