Uncategorized

Паретогийн зарчим буюу 80/20-ийн зарчим

1906 онд Италийн эдийн засагч Вилфредо Парето өөрийн орны баялгийн тэгш бус хуваарилалтыг тодорхойлох математикийн томьёог гаргасан. Парето томьёогоороо хүмүүсийн 20 хувь нь улсын баялгийн 80 хувийг бүрдүүлдэг болохыг ажиглажээ. 1940 оны сүүл үеэр Доктор Жосеф Муран, Паретогийн гаргасан 80/20-ийн зарчмыг Паретогийн зарчим гэж нэрлэсэн байна. Өнөөдрийг хүртэл Паретогийн зарчим буюу Паретогийн хууль нь тогтмол хэрэглэгдэх нэр томьёо болоогүй ч эдийн засгийн тэгш бус байдлыг тайлбарлахын тулд 80/20-ийн дүрмийг ашигласаар байна. Уг зарчим таны амьдралд чухал ажлыг эрэмбэлэх, удирдахад тань тустай хэрэгсэл болно.

Жишээ дурдвал:

-Компанийн орлогын 80 хувийг үйлчлүүлэгчдийн 20 хувь нь бүрдүүлж өгдөг

-Гомдол саналын 80 хувь нь хэрэглэгчдийн 20 хувиас ирсэн байдаг

-Чанарын асуудлын 80 хувь нь компанийн бүтээгдэхүүний 20 хувьд шууд нөлөөлдөг

-Хөрөнгө оруулагчдын 20 хувь нь санхүүжилтын 80 хувийг бүрдүүлдэг

Жишээ болгон бүтээлч байдлыг нэмэглүүлэхэд 80/20-ийн зарчмыг хэрхэн ашиглах тухай зөвлөмжийг хүргэж байна.

Өөрийн бизнест, болон ажлын орчинд бүтээлч байдлыг нэмэгдүүлэх 6 арга

  1. Хэрвээ та өдөр тутмын хийх ажлын жагсаалтаа (to do lists) харах юм бол чухал зүйлсийг орхигдуулдаг болохыг анзаарч болно. Олон тооны жижиг асуудлуудад анхаарал хандуулах бус цөөн тооны том, чухал зүйлсдээ анхаарал хандуулах нь бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ.
  2. Төсөл, ажлуудад учрах эрсдэл харилцан адилгүй байдгыг та харж болно. Иймээс их хэмжээний хохирол учруулж болзошгүй эрсдлийг сонгоод дүн шинжилгээ хийж тохирсон арга хэмжээг авах нь чухал.
  3. Орлогын ихэнх хувийг бүрдүүлдэг худалдан авагчдынхаа 20 хувь дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, ижил төстэй үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг ойлгох, тодорхойлоход анхаарлаа хандуул.
  4. Хэрэв танай компанийн нийт бүтээгдэхүүний 20 хувь нь нийт гомдол саналын 80 хувийг бүрдүүлж байгаа бол чанарын асуудалд дүн шинжилгээ хий.
  5. Хувиараа бизнес эрхлэгчид ажлын ачааллыг үнэлэхдээ 80/20 дүрмийг ашиглаж болно. Тэд нийт ажлын цагийн ихэнх хугацааг ач холбогдол багатай өдөр тутмын оффисын, захиргааны ажилд зарцуулдаг болохыг мэдэж болно. Үүнийг өөрчилж бизнесийн гол стратеги, хэтийн төлөвлөгөөнд анхаарал хандуулах нь чухал.
  6. Зорилгодоо хүрэх явцдаа ахиц, дэвшлийг бодитоор үнэлэн, хамгийн чухал байдаг цөөн хэдэн чухал төлөвлөгөө дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх нь зүйтэй.

Ойролцоо илэрц

Leave a Comment